Śledź nas na:Prawo podatkowe i system podatkowy

 

POJĘCIE podatku, opłaty i dopłaty.

Podatek to danina publiczna o cechach:

-przymusowy charakter wyraża się w możliwości stosowania przez podmiot uprawniony do pobierania podatków środków przymusu państwowego w celu wyegzekwowania świadczenia.

-bezzwrotność. Świadczenie podatkowe ma charakter definitywny i nie podlega zwrotowi na rzecz płatnika

-nieodpłatność -osoba płacąca podatek nie otrzymuje świadczenia wzajemnego ze strony związku publiczno-prawnego na rzecz którego podatek został zapłacony.

-jednostronność ustalania -wysokość świadczenia podatkowego wynika z obowiązujących przepisów prawa i nie podlega negocjacji

-ogólny charakter wyraża się tym, że podatki nakładane są w drodze wydawania aktów normatywnych o charakterze ogólnym dotyczących określonych kategorii podmiotów

-pieniężny charakter -świadczenia podatkowe realizowane są w postaci pieniężnej nie zaś rzeczowej czy w postaci usług

-przewłaszczenie -zapłata podatku powoduje zmianę właściciela środków pieniężnych, które będąc poprzednią własnością podatnika stają się własnością związku publicznoprawnego

OPŁATA jest daniną publiczną charakteryzującą się tymi samymi cechami co podatek z tym że w przeciwieństwie do podatku opłata jest świadczeniem odpłatnym

DOPŁATA jest daniną publiczną związaną z pokrywaniem kosztów inwestycji publicznychZobacz także