Śledź nas na:Polityka finansowa

1. Istota i pojęcie polityki finansowej

2. Cele i środki polityki finansowej

3. Kryteria oceny polityki finansowej

4. Warunki prawidłowej polityki finansowej

5. Współczesna polska polityka finansowa

 

1) ISTOTA I POJĘCIE POLITYKI FINANSOWEJ

Podział potrzeb zaspokajanych poprzez starania indywidualne lub publiczne poprzez aktywność państwa nie jest sztywny ani wyraźny, zmienia się wraz z przeobrażeniami cywilizacyjnymi i kulturowymi.

Każde państwo tworzy warunki bezpieczeństwa ekonomicznego.

Od czego zależy zakres i formy ingerencji państwa???

1. poziom rozwoju gospodarczego i aktualna sytuacja ekonomiczna

2. ustrój społeczno polityczny

3. ukształtowanie tradycji

4. preferowane przez władzę państwową doktryny społeczno ekonomiczne

 

Interwencjonizm- ingerencja państwa w sferze życia gospodarczego

1)Państwo jest zobowiązane do podejmowania działań chroniących rynek i wzmacniających dodatni wpływ mechanizmu rynkowego na racjonalizację działalności gospodarczej. Działanie mechanizmu

rynkowego powoduje bowiem powstanie dodatnich zjawisk i procesów nieosiągalnych w warunkach nierynkowego procesu regulacji

2)Łagodzenie ujemnych skutków działania mechanizmu rynkowego np. dysproporcje w podziale dochodu narodowego, cykliczność procesów gospodarczych, występowanie monopolistów.

Wypełnianie przez państwo tych funkcji odbywa się w ramach realizacji makroekonomicznej polityki społeczno gospodarczej, której jednym z podstawowych członów jest polityka finansowa.

POLITYKA FINANSOWA świadoma i celowa działalność osób i instytucji polegająca na ustaleniu i realizacji określonych celów za pomocą środków finansowych. Pełni rolę służebną wobec polityki społeczno-gospodarczej. Znaczenie jej jest tym większe im większy jest zakres gospodarki rynkowej oraz finansów publicznych

POLITYKA działanie państwa lub innego organu publicznego zmierzające do osiągnięcia konkretnych celów w określonych warunkach, określonym miejscu i czasie.

FINANSE zjawiska i procesy pieniężne, w których pieniądz występuje w postaci przepływających strumieni pieniężnych.Zobacz także