Śledź nas na:KNF - Komisja Nadzoru Finansowego

Od 1 stycznia 2008 r. nadzór bankowy sprawowany do końca 2007 roku przez KNB, przejęła Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - organ administracji państwowej, nadzorujący cały rynek finansowy w Polsce.

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego. Do zadań Komisji należy ponadto:

  1. podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;
  2. podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;
  3. podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;
  4. udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;
  5. stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty;
  6. wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.


Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes RM.

 

 Zobacz także