Śledź nas na:Prawo podatkowe i system podatkowy

Przedmiot podatku

Podstawa opodatkowania to ilościowo lub wartościowo ujęty przedmiot podatku

Podstawy opodatkowania

Stawki podatkowe

Stawka kwotowa -ilość jednostek pieniężnych jaką należy zapłacić od jednostki podstawy obliczenia podatku

Stawka procentowa -wyrażona w procentach relacje pomiędzy wielkością świadczenia podatkowego a wielkością podstawy obliczenia podatku

-występują w postaci stawki stałej

-w postaci zbioru stawek zwanego skalą podatkową

Skala podatkowa -zbiór uporządkowanych rosnąco lub malejąco stawek podatkowych, stawki te są różne dla różnych wielkości podstaw obliczenia podatku

Skala podatkowa progresywna charakteryzuje się rosnącą wielkością podstawy

Zwolnienie podatkowe to ograniczenie przedmiotowego lub podmiotowego

Ulga podatkowa polega na obniżeniu obciążenia podatkowego w czasie zaistnienia określonej sytuacji w stosunku do obciążenia ogólnieobowiązującego. Mogą mieć charakter podmiotowy, przedmiotowy i mieszany.

-obniżenie stawki podatkowej

-pomniejszenie podstawy opodatkowania

-pomniejszenie kwoty obliczenia podatku

Sposób i terminy zapłaty

-w całej należnej kwocie w określonym terminie

-w ratach

-w formie zaliczek

Jeżeli w formie decyzji wymierzono podatek termin wynosi 14 dni od doręczenia decyzji.Zobacz także