Śledź nas na:Prawo finansowe wydatków publicznych

AD 4) zasady i mechanizmy...

1) Wydatki i rozchody ujęte w budżetach jednostek sektora finansów publicznych stanowią nieprzekraczalny limit

2) Wydatki ujęte w rocznych planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych mogą ulec zmianie jeżeli zrealizowano przychody wyższe od programowych lub gdy zmiana wydatków nie powoduje zwiększenia dotacji z budżetu oraz nie zmniejszy wielkości planowanych wpłat do budżetu albo zysków oraz planowanego stanu środków na koniec roku budżetowego

3) Wydatki publiczne są dokonywane na podstawie przepisów odrębnych ustaw a ustawa budżetowa określa rozmiary tych wydatków w danym roku budżetowym. Nie stanowi jednak podstawy do wysuwania roszczeń wobec państwa o wypłatę środków ujętych w budżecie państwa po stronie wydatków

4) Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonych w ustawie budżetowej

5) Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków

6) Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy, oszczędny i umożliwiający terminową realizację zadań.

7) Jednostki sektora finansów publicznych dokonują zakupów, dostaw, usług i robót budowlanych na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych

8) Prawo realizacji zadań finansowych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów chyba że ustawy stanowią inaczej

9) Kierownik jednostki sektora finansów publicznych sprawuje nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem: -zgodności z prawem

-Efektywności

-celowości gospodarowania

10) Jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do wysokości wynikającej z planów wydatków jednostki pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia oraz o obligatoryjne wpłaty płatnika

11) Dysponent części budżetowej lub zarząd j.s.t. może ustalić dla podległych jednostek dodatkowe ograniczenia zaciągania zobowiązań bądź dokonywania wydatków

12) Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej oraz wydatkowane zgodnie z określonymi w niej procedurami

13) Obowiązuje odrębny reżim dokonywania wydatków przeznaczonych na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów albo obligacji w celu zabezpieczenia roszczeń

Dotacje budżetowe są szczególnym rodzajem wydatków z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie działalności mających znaczenie dla interesu publicznego w ściśle określonej wysokości, bezzwrotnego.

Subwencja ogólna z budżetu państwa przekazywana jest j.s.t.

-bezzwrotna

-nieodpłatna

-ma charakter powszechny, uniwersalny, autonomicznie niejako finansujący wszystkie j.s.t. na tych samych zasadach i warunkach/

Podmiot ma roszczenie tzn. ma prawo żądać subwencji od państwa

 Zobacz także