Śledź nas na:Pojęcie, zakres i struktura prawa finansów publicznych

Finanse- środki pieniężne i posługiwanie się nimi

  1. formy i metody posługiwania się pieniądzem na cele publiczne
  2. zjawiska i procesy pieniężne
  3. pieniężna formuła podziału dochodu narodowego

 

Finanse publiczne są wyrazem stosunków społecznych i ekonomicznych powstających w trakcie nieustannych, dynamicznie ujętych procesów gromadzenia dochodów i przychodów oraz dokonywania wydatków i rozchodów na cele publiczne

Finanse publiczne a finanse prywatne

+publiczne

-są tworzone na podstawie władztwa finansowego podmiotu publicznego

-to metody wykorzystywane przy zarządzaniu publicznymi środkami finansowymi, właściwe trybowi politycznemu i procedury administracyjne a nie metodom rynkowym związanym ze stosunkami umownymi

-skierowane są na realizację interesu publicznego, zaspokajanie potrzeb społecznych a nie maksymalizację zysków

-podstawowym dążeniem publicznej działalności finansowej powinno być utrzymanie równowagi finansowej w skali państwa oraz wartości pieniądza krajowego

-rozmiarami swoimi w skali kraju przewyższa z zasady zasoby i środki podmiotów prywatnych

-wielkość i struktura publicznych środków pieniężnych ustalają i kontrolują organy stanowiące władze publiczną

CECHY FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. przynajmniej jeden z podmiotów w stosunkach finansowych z zakresu finansów publicznych jest zaliczany do podmiotów prawa finansowego

2. stosunki finansowe należące do finansów publicznych oparte są na zasadzie władztwa i podporządkowania

3. stosunki zaliczane do finansów publicznych związane są z realizacją interesu publicznego nie zaś indywidualnego

4. finanse publiczne charakteryzuje relatywnie wysoki stopień reglamentacji prawnej

5. finanse publiczne mogą mieć charakter scentralizowany(państwo) jak i zdecentralizowany ( organy administracji terenowe)Zobacz także