Śledź nas na:Prawo finansowe wydatków publicznych

WYDATKI DZIELĄ SIĘ NA

-dotacje i subwencje

-świadczenia na rzecz osób fizycznych

-wydatki bieżące jednostek budżetowych

-wydatki majątkowe

-wydatki na obsługę długu skarbu państwa

-spłaty środków własnych UE

Przez dotację należy rozumieć świadczenia dokonywane w trybie władczym ze środków ujętych w budżecie państwa lub j.s.t. na rzecz osób trzecich na podstawie prawa budżetowego lub odrębnych materialnoprawnych norm prawa

Przez subwencję można rozumieć świadczenie publicznoprawne państwa na rzecz innych podmiotów publicznych będących prawnofinansowym odbiciem ustrojowego podziału zadań publicznych pomiędzy państwo a te podmioty.

RODZAJE DOTACJI

1. dotacje celowe -służą finansowaniu lub dofinansowaniu

-zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami

-ustawowo określonych zadań realizowanych przez jednostki inne niż j.s.t.

-bieżących zadań własnych j.s.t.

-zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym fundacjom i stowarzyszeniom

-kosztów realizacji inwestycji

-prefinansowanie zadań j.s.t. sfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

2. dotacje podmiotowe służą dofinansowaniu działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu

3.dotacje przedmiotowe stanowiące dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług kalkulowanych wg stawek jednostkowych

4. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

5. dotacje na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla nowo otworzonych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowychZobacz także