Śledź nas na:System budżetowy państwa

Harmonogram realizacji budżetu- służy lepszemu wykonaniu budżetu, opracowuje go minister finansów w porozumieniu z dysponentami głównymi

-prognozy dochodów budżetu w poszczególnych miesiącach

-wielkości wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku.

 

6. obowiązują odrębne reżimy prawne gospodarowania rezerwami budżetowymi oraz środkami na obsługę długu skarbu państwa, także wpłat do budżetu UE i dotacjami budżetowymi

7. obowiązuje ograniczona możliwość zmian budżetu w toku jego dokonywania oraz dokonywania zmian w planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych

8. planowane wydatki mogą być blokowane ( blokowanie oznacza okresowy lub obowiązujący do końca roku zakaz dysponowania częścią lub całością planowanych wydatków albo wstrzymanie przekazywania wydatków na realizację zadań finansowych z budżetu państwa)

-w przypadku stwierdzenia niegospodarności w określonych jednostkach

-opóźnień w realizacji zadań

-nadmiaru posiadanych środków

-naruszenie zasad gospodarki finansowej

Kompetentnymi do blokowania jest minister finansów i dysponenci części w zakresie tych części

 

9. środki budżetowe wygasają z końcem roku budżetowego chociaż w pewnych wypadkach mogą przechodzić na rok następny

10. obsługa kasowa budżetu państwa jest prowadzona na podstawie rachunków bankowych w NBP oraz banku gospodarki krajowej.Zobacz także