Śledź nas na:System budżetowy państwa

KONTROLA BUDŻETU

-kontrola sejmu

 

Budżet j.s.t.

-uchwala rada gminy

-inicjatywa: wójt, burmistrz

 

DOCHODY BUDŻETÓW J.S.T.

1.obligatoryjne -przysługują j.s.t. w zakresie określonym w obowiązującej ustawie

-dochody własne

-subwencja ogólna

-dotacje celowe z budżetu państwa

2. fakultatywne -dochody co do których jst sięgają do możliwości jakie tworzy dla nich ustawa w zakresie pobierania niektórych dochodów

-Środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

-środki z funduszy strukturalnych UE i innych

 

Dochód własny gminy

1. podatki

-od nieruchomości

-rolny

-leśny

-od środków transportu

-od osób fizycznych

-od posiadania psów

-od spadku i darowizn

-od czynności cywilnoprawnych

2. wpływy z opłat

3. majątek

4. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

5. kary, grzywny

6. spadki, zapisy

7. odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę

8. 39.34% wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych

9. 6,71% z wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych

 Zobacz także