Śledź nas na:System budżetowy państwa

PROCEDURA BUDŻETOWA (całokształt prawnie określonych zasad postępowania z budżetem)

 

1. Ustalenie budżetu- obejmuje całokształt czynności, których treścią jest tworzenie budżetu jako planu posiadającego określoną formę prawną

-przygotowanie projektu budżetu( całokształt czynności których treścią jest tworzenie budżetu jako planu czyli określenie jego dochodów i wydatków zarówno w kwotach szczegółowych zgodnie z obowiązująca klasyfikacją budżetową jak i w kwotach globalnych

-uchwalenie budżetu- przekazanie parlamentowi projektu budżetu przez rząd, publikacja ustawy budżetowej

2. wykonywanie budżetu- obejmuje czynności polegające na gromadzeniu dochodów i dokonywaniu wydatków zgodnie z obowiązującym planem budżetowym

3. faza kontroli wykonywania budżetu (2 stadia)

-sporządzenie przez organy administracji rządowej sprawozdania z wykonania budżetu

-kontrola wykonania budżetu przez parlament kończąca się udzieleniem rządowi absolutorium z wykonania budżetu

 

Wykonanie budżetu to ogół czynności polegających najogólniej rzecz biorąc na pobieraniu dochodów ze źródeł i w proporcjach wynikających z ustawy budżetowej oraz dokonywanie wydatków na cele i w kwotach w budżecie ustalonych

 

ZASDY WYKONANIA BUDŻETU

1. terminowość pobierania dochodów i dokonywania wydatków

2. zlecanie zadań na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych

3.dokonywanie wydatków na obsługę długu skarbu państwa przed innym wydatkami budżetu państwa

4. dokonywanie wydatków nieprzewidzianych, których obowiązkowe płatności wynikają z tytułów egzekucyjnych lub wyroków sądowych może następować bez względu na poziom środków finansowych zaplanowanych na ten cel

5. możliwość dokonywania przeniesienia wydatków w budżecie państwa tylko w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych

 

WYKONAWCY BUDŻETU (3 kategorie)

1. pośredni wykonawcy budżetu- organy państwa sprawujące nadzór bądź kontrolę nad wykonaniem budżetu państwa jako całości lub jego części (RM, min. Finansów, dysponenci poszczególnych części budżetu)

2.bezpośredni wykonawcy budżetu- te organy państwowe oraz podlegające im jednostki budżetowe, które same gromadzą dochody na rzecz budżetu i dokonują wydatków z zasobów budżetowych

3. banki które sprawują bankową, kasową obsługę budżetu.

 Zobacz także