Śledź nas na:System budżetowy państwa

-procedura budżetowa

-dokumenty dołączane do projektu budżetu

-dotacje celowe

-prowizorium budżetowe a ustawa budżetowa

Prowizorium budżetowe jest planem gospodarki finansowej państwa posiadającym jednak kształt i charakter prawny nieco odmienny od budżetu. Do budżetu upodabnia prowizorium zarówno treść, plan finansowy, jak i forma prawna. Różnice polegają na tym, że prowizorium jest planem mniej szczegółowym, uchwalane jest na czas krótszy niż budżet, a ponadto prowizorium przestaje obowiązywać z chwilą wejścia w życie ustawy budżetowej. Celem prowizorium jest utknięcie sytuacji w której gospodarka finansowa państwa byłaby prowadzona przez pewien okres na skutek braku ustawy budżetowej bez żadnego obowiązującego planu.

Zmiana ustawy budżetowej ustawa o zmianie ustawy budżetowej ma na celu taką korektę ustawy budżetowej, która wymaga zwiększenia lub zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetowych oraz wysokości deficytu budżetowego. Są to więc zmiany których nie można dokonać w trybie tzw. Zmian w budżecie.

WYKONANIE BUDŻETU(zasady wykonania budżetu wg ustawy o finansach publicznych)

1. wykonaniem budżetu państwa kieruje RM

-dokonuje podziału rezerwy ogólnej i częściowo rezerwy celowej

-dokonuje przeniesień planowanych wydatków między częściami i działami budżetu państwa w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego

-ustala które środki budżetowe nie wygasają z końcem roku budżetowego

2. wykonawcami budżetu są dysponenci środków budżetowych w tym dysponenci główni oraz dysponenci 2go i 3go stopnia

3. w toku wykonywania budżetu państwa obowiązują określone zasady gospodarki finansowej

4. odrębny jest reżim prawny środków pochodzących z budżetu UE

5. wykonywanie ustawy budżetowej odbywa się na podstawie układu wykonawczego dotyczącego każdej części budżetowej oraz w oparciu o harmonogram realizacji budżetu państwa

 

Układ wykonawczy budżetu opracowują odrębnie dla każdej części budżetowej dysponenci główni i w terminie 21 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej przedstawiają go ministrowi finansówZobacz także