Śledź nas na:Banki

TWORZENIE BANKÓW

1) Banki państwowe tworzone przez radę ministrów w drodze rozporządzenia na wniosek ministra właściwego do spraw skarbu państwa zaopiniowany przez komisję nadzoru bankowego. Minister skarbu nadaje statut w drodze rozporządzenia. Bank państwowy nie jest przedsiębiorstwem państwowym i nie podlega wpisowi do KRS

2) Bank spółdzielczy może być tworzony według trybu przewidzianego dla spółdzielni i na podstawie zezwolenia komisji nadzoru bankowego wydanego w uzgodnieniu z ministrem finansów

-wyłącznie osoby fizyczne mogą być założycielami

-nie mniej niż 10 założycieli

-nadają oni bankowi statut sporządzony w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności

-ma osobowość prawną

-wpisany do KRS

3) Bank w formie spółek akcyjnych tworzony zgodnie z regułami kodeksu spółek handlowych za zezwoleniem komisji nadzoru bankowego. Założycielem mogą być osoby fizyczne jak i prawne z tym że nie może być ich mniej niż 3. Banki te zgłasza się do KRS i rejestru przedsiębiorców.

Utworzenie banku wymaga spełnienia wielu warunków:

-finansowych

-kwalifikacyjnych

-techniczno-finansowych

-formalno-prawnychZobacz także