Śledź nas na:Banki

Finansowe -wymóg wniesienia przez założycieli kapitału nie mniejszego niż 5mln EURO. Do 15% mogą to być wkłady niepieniężne. Kapitał nie może pochodzić z pożyczek, kredytów i ze źródeł nieudokumentowanych.

Kwalifikacyjne -wymóg by założyciele i osoby przewidziane do objęcia posad jako członka zarządu dawali rękojmię prowadzenia interesów w taki sposób by były zabezpieczone interesy klientów banku.

Co najmniej 2 osoby z zarządu muszą mieć wykształcenie i doświadczenie zawodowe niezbędne do kierowania bankiem.

Techniczno-ekonomiczne -wyposażenie banku w urządzenia posiadające odpowiednie parametry techniczne do przechowywania nagromadzonych w bankach środków pieniężnych. Przedstawienie przez założycieli planu działalności banku na okres co najmniej 3 letni.

Formalno-prawne -opracowanie projektu statutu baku i programu jego działalności

-przedłożenie dokumentów dotyczących sytuacji finansowej założycieli oraz opinii władz nadzorczych jeżeli założycielem jest bank zagraniczny

-konieczne jest sformułowanie wniosku do komisji nadzoru bankowego który powinien zawierać określenie nazwy i siedziby banku oraz wskazać jakie czynności bankowe mają być przez bank realizowane a także jaki będzie jego przedmiot i zakres działalności.

Rozpoczęcie działalności przez bank może nastąpić po uzyskaniu kolejnego zezwolenia komisji nadzoru bankowego, jest to zezwolenie na rozpoczęcie działalności które może być wydane po stwierdzeniu że bank:

-jest organizacyjnie przygotowany do podjęcia działalności

-zgromadził cały kapitał założycielski

-dysponuje odpowiednimi warunkami do przechowywania środków pieniężnych

-spełnia inne warunki określone w decyzji w przedmiocie zezwolenia na utworzenie banku

Zarówno zezwolenie na utworzenie banku jak i zezwolenie na rozpoczęcie działalności tracą swą moc jeżeli bank w ciągu roku od wydania pierwszego z wymaganych zezwoleń nie rozpoczął działalnościZobacz także